Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjustifiably /ʌn'dʒʌstifaiəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể bào chữa được, [một cách] không thể biện bạch được