Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unitedly /ju:'naitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hòa hợp
    [một cách] thống nhất; [một cách] nhất trí