Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (the United Kingdom)(vt UK) Vương quốc Liên hiệp Anh (nhất là khi đề địa chỉ; gồm nước Anh và Bắc Ireland)