Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    liên kết
    các ngân hàng đã liên kết với các hội xây dựng trong việc hạ thấp lãi xuất
    in unison
    (âm nhạc) hợp xướng