Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninhibitedly /,ʌnin'hibitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] không chiềm chế được