Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpeachableness /ʌnim'pi:tʃəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể đặt thành vấn đề nghi ngờ, tính chắc chắn
    tính không thể bắt bẻ, tính không thể chê trách