Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không phải tưởng tượng ra; không bày đặt; không bịa; có thật