Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường ở dạng bị động)
    làm ngã ngựa