Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    mở khuy (áo)
    mở khuy áo của mình ra, phanh áo ra
    tháo ở móc ra