Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được đun nóng, không được đốt nóng; không được sưởi ấm
    không (được) nấu, không (được) ninh, không (được) hầm
    không bị kích thích, không bị kích động, không bị xúc động