Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unguardedness /'ʌn'gɑ:didnis/  

  • Danh từ
    tính thiếu thận trọng, tính không giữ gìn