Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungovernableness /ʌn'gʌvənəblnis/  

  • Danh từ
    tính không cai trị được
    tính không dạy được, tính bất trị
    tính không kiềm chế được