Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfurnished /'ʌn'fə:niʃt/  

 • Tính từ
  không có đồ đạc
  an unfurnished room
  một căn phòng không có đồ đạc
  (+ with) không có, thiếu, không được cấp
  unfurnished with news
  không có tin tức