Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfortified /'ʌn'fɔ:tifaid/  

  • Tính từ
    (quân sự) không phòng ngự, không xây đắp công sự
    unfortified town
    thành phố bỏ ngỏ