Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không điều chỉnh tiêu điểm
    không tập trung