Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không nghiêng ngả, không dao động; ổn định
    unfluctuating health
    sức khoẻ vững vàng