Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflaggingly /,ʌn'flægiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không mệt mỏi