Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfashionableness /'ʌn'fæʃnəblnis/  

  • Danh từ
    tính không đúng mốt, tính không hợp thời trang