Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexposed /'ʌniks'pouzd/  

 • Tính từ
  không bày ra, không trưng bày
  không bị đặt vào nơi nguy hiểm
  chưa bị phát giác, chưa bị vạch trần; không bị lột mặt nạ
  an unexposed crime
  một tội chưa bị phát giác