Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexploded /ʌniks'ploudid/  

  • Tính từ
    không nổ (bom, đạn đại bác)