Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexplained /'ʌniks'pleind/  

  • Tính từ
    không được giải thích