Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexplainable /'ʌniks'pleinəbl/  

  • Tính từ
    không cắt nghĩa được, không giải thích được