Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexpectedness /,ʌniks'pektidnis/  

  • Danh từ
    tính chất bất ngờ