Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexampled /,ʌnig'za:mpəld/  

  • Tính từ
    đặc biệt
    unexampled bravery
    lòng dũng cảm đặc biệt