Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đòi hỏi; không có tính chất phê bình, không có tính chất phê phán