Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unerringness /'ʌn'ə:riɳnis/  

  • Danh từ
    sự không sai, sự chính xác