Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị rối
    không bị ràng buộc
    không có quan hệ yêu đương