Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unendingness /ʌn'endiɳnis/  

  • Danh từ
    sự không dứt, sự không hết
    sự bất diệt, sự trường cửu