Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneatable /ʌn'i:təbl/  

  • Tính từ
    không ăn được (vì phẩm chất kém)