Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unearned /,ʌn'ɜ:nd/  

 • Tính từ
  kiếm được không phải do làm việc (như lợi tức do đầu tư mà được)
  không xứng đáng
  unearned praise
  sự khen ngợi không xứng đáng

  * Các từ tương tự:
  Unearned income