Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undressed /,ʌndrest/  

  • Tính từ
    đã cởi hết quần áo ra
    chưa xử lý và băng bó (vết thương)
    chưa chế biến, chưa thuộc (da thú vật)