Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underside /'ʌndəsaid/  

  • Danh từ
    (số ít)
    mặt dưới
    his shot hit the underside of the bar
    cú sút của anh ta đập vào mặt dưới xà ngang khung thành