Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underpin /,əndə'pin/  

 • Động từ
  (-nn-)
  chống (một bức tường…) bằng trụ
  làm nòng cốt cho
  một cơ sở chứng cứ vững chắc làm nòng cốt cho thuyết của chị ta

  * Các từ tương tự:
  underpinning