Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underdone /,ʌndə'dʌn/  

  • Tính từ
    chưa chín tới (món ăn)