Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đất sét chịu lửa tầng lót
    lớp đất sét, lớp đất cát (dưới lớp đất ttrồng)
    Tính từ
    ngầm; dưới đất