Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

under-agent /'ʌndər'eidʤənt/  

  • Danh từ
    phó đại l