Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (cùng với danh từ)
  dưới
  dòng chảy ngầm
  thứ, phó(thấp hơn về thứ bậc)
  thứ trưởng
  (cùng với tính từ, động từ) chưa tới mức
  đánh giá thấp
  chưa chín hẳn
  phát triển chưa đầy đủ

  * Các từ tương tự:
  under relaxation, under-age, under-agent, under-breath, under-deck, under-earth, under-exploited, under-jaw, under-king