Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự luỹ biến dưới, sự giảm dư dưới