Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đòi hỏi, dễ làm; dễ thoả mãn