Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thân ái, không thân mật, không thân tình