Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconstraint /'ʌnkən'streint/  

  • Danh từ
    trạng thái không bị ép buộc, trạng thái không bị gò bó