Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconscionableness /ʌn'kɔnʃnəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất hoàn toàn vô lý, tính chất hoàn toàn không hợp lẽ phải
    sự táng tận lương tâm