Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bối rối
    không lộn xộn, không rối rắm