Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hoàn thành, không hoàn tất
    chưa kết thúc
    chưa ký kết