Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncompleted /'ʌnkəm'pli:tid/  

  • Tính từ
    không đầy đủ
    chưa xong, chưa hoàn thành, dở dang