Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ bế tắc