Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncharacteristic   

  • Tính từ
    không đặc biệt; không điển hình