Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncensored /'ʌn'sensəd/  

  • Tính từ
    không bị kiểm duyệt (sách, báo)