Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbuttoned /,ʌn'bʌtnd/  

  • Tính từ
    (nghĩa bóng)
    không câu nệ, phóng khoáng
    her unbuttoned style of management
    kiểu cách điều hành phóng khoáng của bà ta