Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unblushingly /,ʌn'blʌ∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không xấu hổ, [một cách] vô liêm sỉ